24 thg 6, 2013

Trên trang Thích Học Toán của GS Ngô Bảo Châu

Kết qu kho sát, tng hp ý kiến và phân tích s liu – CVHP 

 CVHP chân thành cm ơn bn đc đã dành thi gian tr li Kho sát ý kiến v D tho sa đi Hiến pháp 1992. Đã có 4800 ngưi tham gia và trên 3400 ngưi hoàn thành Kho sát. CVHP công b vi bn đc kết qu ca cuc kho sát tính đến ngày 30/3/13 do trang mng đc lp surveymonkey cung cp, cùng vi kết qu tng hp và phân tích ca CVHP da trên kết qu sơ b ca kho sát tính đến ngày 20/3/13.

1) Kết qu kho sát (Kết qu tính c nhng ngưi đã bt đu nhưng không hoàn thành Kho sát  đây.)
Kết qu kèm vi tt c ý kiến nhng ngưi tham gia kho sát đin thêm vào  đây (151 trang). Có mt s (nhưng rt ít) ch ngưi tr li dùng t tc tĩu; chúng tôi xin li nhưng không b đi đ cho khách quan.
2) Tng hp ý kiến ca nhng ngưi tham gia kho sát.
3) Phân tích s liu thu thp đưc.
i đây là đ th minh ho s ngưi hoàn thành kho sát trong khong thi gian t 1/3 đến 20/3. Có th nhn thy, s ngưi tham gia đt đến cao trào vào ngày th hai, sau đó gim dn. Ch có mt đt biến nh xy ra vào ngày 7/3/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét